Elke deelnemer aan De Grote Verkeersquiz aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

1. Quiz voor het grote publiek

Artikel 1: principe

De Grote Verkeersquiz 2017 is een sensibiliserende wedstrijd van de VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement van De Grote Verkeersquiz 2017 te wijzigen.

Artikel 2: wie kan deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in België. Iedere deelnemer mag slechts met één e-mailadres deelnemen aan de wedstrijd. Enkel meerderjarige deelnemers kunnen prijzen winnen. De deelnemer verleent de VSV het recht de juistheid van de door hem opgegeven identiteitsgegevens (naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, e-mailadres) te controleren in het belang van de wedstrijd en om fraude te voorkomen. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

De werknemers van de VSV en hun familieleden tot in de tweede graad komen niet in aanmerking voor prijzen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers van de bedrijven en partnerorganisaties die betrokken zijn bij het inhoudelijke aspect van De Grote Verkeersquiz.

Artikel 3: hoe deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen online op www.degroteverkeersquiz.be. De wedstrijd start op 16 oktober 2017 om 00.00 uur en wordt afgesloten op 30 november 2017, om 23.59 uur.

Artikel 4: wedstrijdverloop

Alvorens de wedstrijd te starten, moet de deelnemer zijn naam, voornaam, postcode, geslacht, geboortejaar en e-mailadres opgeven.

De quiz kan gespeeld worden in het Nederlands, het Frans of het Engels. De deelnemer kan de taal kiezen.

Vervolgens krijgt de deelnemer twintig meerkeuzevragen. Die vragen hebben betrekking op verkeers- en mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. Antwoorden kan door telkens één van de drie antwoordmogelijkheden aan te klikken. Meteen na het beantwoorden van de vraag, krijgt de deelnemer te zien of zijn antwoord juist of fout was, met de bijhorende feedback. Door te klikken op ‘volgende vraag’ gaat hij over naar de volgende vraag. De vragen worden willekeurig gekozen uit een ruime vragenpool. Elke deelnemer heeft dus een 'persoonlijke' wedstrijdquiz die kan verschillen van die van andere deelnemers. Elke vraag moet beantwoord worden binnen een tijdslimiet van 40 seconden. De tijd wordt aangegeven met een aflopende timer. Wordt de tijdslimiet overschreden, dan wordt de vraag als onbeantwoord (en dus fout) beschouwd.

Na het beantwoorden van alle wedstrijdvragen, krijgt de deelnemer zijn totaalscore te zien. Deelnemers die kans willen maken op een prijs:

  1. moeten minstens 14/20 halen;
  2. moeten hun registratie vervolledigen met de volgende gegevens: straat + huisnummer en gemeente. Het opgeven van valse, foutieve of onvolledige gegevens, zal de deelnemer elke kans op een prijs ontnemen;
  3. moeten de tweeledige schiftingsvraag volledig beantwoorden;
  4. moeten hun deelname bevestigen door te klikken op de link die naar het door hen opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Elke deelnemer mag slechts met één e-mailadres dat hem toebehoort deelnemen aan de wedstrijd. Bij vermoeden van identiteitsvervalsing kan een quizzer uitgesloten worden van de wedstrijd en het recht op een prijs.

Iedere speler kan zo vaak deelnemen als hij wil en kan zo zijn score verbeteren. De beste score van al zijn spelkansen wordt definitief geregistreerd en telt mee in de eindranking. De deelnemer kan vrijblijvend zijn score delen via Facebook of Twitter.

Artikel 5: schiftingsvraag

De tweeledige schiftingsvraag voor de Grote Verkeersquiz 2017 luidt als volgt: 

1) Hoeveel unieke deelnemers zullen op woensdag 30 november 2017 middernacht De Grote Verkeersquiz (in alle drie de talen) volledig hebben uitgespeeld?

2) Hoeveel van hen behaalden een score van 14/20 of meer?

Het antwoord op de eerste schiftingsvraag bepaalt je plaats in de rangschikking van de winnaars. Bij ex aequo wordt gekeken naar het antwoord op de tweede schiftingsvraag.

Artikel 6: toekenning en verdeling van de prijzen

De VSV vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven, om deze praktische afhandeling mogelijk te maken. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van correcte identiteits- en adresgegevens. Na het afsluiten van de wedstrijd op 30 november 2017 zullen deze gegevens niet meer worden aangepast door de VSV. De hoofdprijs (reischeque) en de 2e, 3e en 4e prijs (plooifietsen) dienen persoonlijk op de VSV afgehaald te worden, op vertoon van de identiteitskaart. De gegevens op de identiteitskaart moeten overeenstemmen met de gegevens op het ingevulde deelnameformulier. De winnaar laat de VSV ook toe om een foto te nemen en foto + naam te verspreiden via sociale media en een persbericht.

De overige prijzen worden éénmalig op naam verzonden naar het adres dat door de deelnemer is opgegeven. De VSV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van partners of bpost met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan of het niet afleveren van de prijzen. De VSV zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Het toekennen van de prijzen gebeurt door de VSV en ligt niet ter discussie.

Artikel 7: kennisgeving van de resultaten

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht door de VSV zo spoedig mogelijk na 1 december 2017. Een overzicht van de winnaars (voornaam, naam en woonplaats) wordt ook online gezet op de website www.degroteverkeersquiz.be, na 1 december 2017 zodra de VSV beschikt over de winnaarslijst.

Artikel 8: privacy

Elke deelnemer geeft de VSV toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank om de deelnemer te informeren over het verloop van de wedstrijd en uit te nodigen voor een eventueel vervolg van de wedstrijd volgend jaar. De VSV behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, ter verbetering of schrapping. 

Artikel 9: algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk.

De VSV is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen tijdens deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door de VSV. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de VSV zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement De Grote Verkeersquiz 2017, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk.

Een exemplaar van dit reglement De Grote Verkeersquiz 2017 kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.degroteverkeersquiz.be.

 

2. Quiz voor bedrijven en organisaties

Bedrijven kunnen deelnemen door zich in te schrijven via de website www.degroteverkeersquiz.be/bedrijven/registreer. Zij krijgen vervolgens aparte urls voor hun bedrijf toegekend, in het Nederlands, Frans en Engels. Enkel personeelsleden van het betreffende bedrijf mogen via deze urls quizzen.

Personen die via hun bedrijf deelnemen, kunnen dezelfde prijzen winnen als de spelers van de algemene quiz. Dezelfde voorwaarden zijn daarop van toepassing.

Daarnaast worden uit alle ingeschreven bedrijven waar minstens tien personeelsleden de quiz volledig uitspeelden en waar de werknemers een gemiddelde score behaalden van minstens 14/20, 11 bedrijven geloot die een prijs winnen voor het hele bedrijf. Deze prijzen worden geschonken door DATS24 en door het nieuwe project Safe2Work van de VSV.

Geregistreerde bedrijven kunnen permanent hun eigen bedrijfsresultaten opvolgen tijdens de wedstrijd (via login). Een week na het einde van de wedstrijd kunnen bedrijven een rapport met de bedrijfsresultaten downloaden via de loginpagina van het bedrijf. In geen geval worden namen met resultaten van alle individuele personeelsleden die de quiz aflegden aan de bedrijven doorgegeven. Enkel de namen en scores van de tien besten per bedrijf komen in het resultatenrapport.

Binnen één bedrijf kan de quiz afgelegd worden in een beschikbare taal naar keuze. Het bedrijfsrapport wordt opgesteld in de taal van inschrijving.

Bedrijven kunnen zelf een prijs toekennen aan de werknemer(s) die de hoogste score behaalde(n). Die vinden ze terug in de top 10 op hun persoonlijke pagina. Na afloop van de wedstrijd wordt deze top 10 aangevuld met de resultaten van de schiftingsvragen. Score is de eerste parameter. Bij een ex aequo wint de persoon die het antwoord op de eerste schiftingsvraag het beste benaderde. Indien nodig wordt bij een tweede ex aequo gekeken naar het antwoord op de tweede schiftingsvraag.

 

Met dank aan de juridische dienst van Touring en de Secretaris van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer voor het nalezen van de vragen.

Nieuwsblad DATS 24 Zita Vlaanderen
De Grote Verkeersquiz 2016

Uw browser is verouderd. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees hier meer over hoe uw browser te upgraden