Elke deelnemer aan De Grote Verkeersquiz aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Artikel 1: principe

De Grote Verkeersquiz 2016 is een sensibiliserende wedstrijd van de VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement van De Grote Verkeersquiz 2016 te wijzigen.

Artikel 2: wie kan deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in België. Iedere deelnemer mag slechts met één e-mailadres deelnemen aan de wedstrijd. Enkel meerderjarige deelnemers kunnen prijzen winnen. De deelnemer verleent de VSV het recht de juistheid van de door hem opgegeven identiteitsgegevens (naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, e-mailadres) te controleren in het belang van de wedstrijd en om fraude te voorkomen. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

De werknemers van de VSV en hun familieleden tot in de tweede graad komen niet in aanmerking voor prijzen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers van de bedrijven en partnerorganisaties die betrokken zijn bij het inhoudelijke aspect van De Grote Verkeersquiz.

Artikel 3: wedstrijd voor bedrijven

Bedrijven kunnen deelnemen door zich voor 3 oktober 2016 in te schrijven via de website www.degroteverkeersquiz.be/registreer. Zij krijgen vervolgens een aparte url voor hun bedrijf toegekend. Enkel personeelsleden van het betreffende bedrijf mogen via deze url quizzen. Alle deelnemers die via een bedrijfsurl quizzen, maken kans om de winnaar van hun bedrijf te worden. De bedrijfswinnaar krijgt een prijs: twee bioscoopcheques en een food & drink voucher ter waarde van 22,30 euro.

Deze bedrijfsprijs wordt toegekend aan de quizzer die deelnam via de bedrijfsurl en de hoogste score van het bedrijf behaalde (de beste score van elke deelnemer wordt geregistreerd voor de eindranking). Bij een ex aequo gaat de hoofdprijs naar de deelnemer die de antwoorden op de schiftingsvragen het dichtst benaderde. Zie artikel 6.

Een bedrijf heeft pas recht op een bedrijfsprijs als er minimaal tien personeelsleden via de bedrijfsurl de quiz uitspelen.

Geregistreerde bedrijven kunnen permanent hun eigen bedrijfsresultaten opvolgen tijdens de wedstrijd (via login). Na de wedstrijd en als de antwoorden op de schiftingsvragen gekend zijn, zullen de bedrijfswinnaars persoonlijk op de hoogte gebracht worden. Bedrijven zullen een rapport met de bedrijfsresultaten kunnen downloaden via de loginpagina van het bedrijf. In geen geval worden namen met resultaten van alle individuele personeelsleden die de quiz aflegden aan de bedrijven doorgegeven. Enkel de namen en scores van de tien besten per bedrijf komen in het resultatenrapport.

Het bedrijf en de overheidsinstantie die op het einde van de wedstrijd de hoogste gemiddelde score behalen, en bij ex aequo het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderden, krijgen een cursus ecologisch rijden voor 3 personen aangeboden door DATS24.

Artikel 4: hoe deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen online op www.degroteverkeersquiz.be. Werknemers van deelnemende bedrijven kunnen via hun bedrijfsurl spelen. De wedstrijd start op 17 oktober 2016 om 00.01 uur en wordt afgesloten op 30 november 2016, om 23.59 uur.

Artikel 5: wedstrijdverloop

Alvorens de wedstrijd te starten, moet de deelnemer zijn naam, voornaam, postcode en e-mailadres opgeven.

De quiz kan gespeeld worden in het Nederlands of in het Frans. De deelnemer kan de taal kiezen. Binnen 1 bedrijf kan de quiz afgelegd worden in een taal naar keuze. Het bedrijfsrapport wordt opgesteld in de taal van inschrijving.

Vervolgens krijgt de deelnemer twintig meerkeuzevragen. Die vragen hebben betrekking op verkeers- en mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. Antwoorden kan door telkens één van de drie antwoordmogelijkheden aan te klikken. Meteen na het beantwoorden van de vraag, krijgt de deelnemer te zien of zijn antwoord juist of fout was, met de bijhorende feedback. Door te klikken op ‘volgende vraag’ gaat hij over naar de volgende vraag. De vragen worden at random gekozen uit een ruime vragenpool. Elke deelnemer heeft dus een 'persoonlijke' wedstrijdquiz die kan verschillen van die van andere deelnemers. Elke vraag moet beantwoord worden binnen een tijdslimiet van 40 seconden. De tijd wordt aangegeven met een aflopende timer. Wordt de tijdslimiet overschreden, dan wordt de vraag als onbeantwoord (en dus fout) beschouwd.

Na het beantwoorden van alle wedstrijdvragen, krijgt de deelnemer zijn totaalscore te zien. Deelnemers die kans willen maken op een prijs:

  1. moeten minstens 14/20 halen;
  2. moeten hun registratie vervolledigen met de volgende gegevens: straat + huisnummer en gemeente. Het opgeven van valse, foutieve of onvolledige gegevens, zal de deelnemer elke kans op een prijs ontnemen;
  3. moeten de tweeledige schiftingsvraag volledig beantwoorden;
  4. moeten hun deelname bevestigen door te klikken op de link die naar het door hen opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Elke deelnemer mag slechts met één e-mailadres dat hem toebehoort deelnemen aan de wedstrijd. Bij vermoeden van identiteitsvervalsing kan een quizzer uitgesloten worden van de wedstrijd en het recht op een prijs. Iedere speler kan zo vaak deelnemen als hij wil en kan zo zijn score verbeteren. De beste score van al zijn spelkansen wordt definitief geregistreerd en telt mee in de eindranking. De deelnemer kan vrijblijvend zijn score delen via Facebook of Twitter.

Artikel 6: schiftingsvraag

De tweeledige schiftingsvraag voor de Grote Verkeersquiz 2016 luidt als volgt: 

1) Hoeveel unieke deelnemers zullen op woensdag 30 november 2016 middernacht De Grote Verkeersquiz volledig hebben uitgespeeld op www.degroteverkeersquiz.be?

2) Hoeveel van hen behaalden een score van 14/20 of meer?

Het antwoord op de eerste schiftingsvraag bepaalt je plaats in de rangschikking van de winnaars. Bij ex aequo wordt gekeken naar het antwoord op de tweede schiftingsvraag.

Artikel 7: toekenning en verdeling van de prijzen

De VSV vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven, om deze praktische afhandeling mogelijk te maken. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van correcte identiteits- en adresgegevens. Na het afsluiten van de wedstrijd op 30/11/2016 zullen deze gegevens niet meer worden aangepast door de VSV. De hoofdprijs (reischeque) en de 2e, 3e en 4e prijs (plooifietsen) dienen persoonlijk op de VSV afgehaald, op vertoon van de identiteitskaart. De gegevens op de identiteitskaart moeten overeenstemmen met de gegevens op het ingevulde deelnameformulier. De winnaar laat de VSV ook toe om een foto te nemen en foto + naam te verspreiden via sociale media en een persbericht.

De overige prijzen worden éénmalig op naam verzonden naar het adres dat door de deelnemer is opgegeven. De VSV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van partners of bpost met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan of het niet afleveren van de prijzen. De VSV zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Het toekennen van de prijzen gebeurt door de VSV en ligt niet ter discussie.

Artikel 8: kennisgeving van de resultaten

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht door de VSV zo spoedig mogelijk na 1 december 2016. Een overzicht van de winnaars (voornaam, naam en woonplaats) wordt ook online gezet op de website www.degroteverkeersquiz.be, na 1 december 2016 zodra de VSV beschikt over de winnaarslijst.

Bedrijven vinden hun winnaar terug in het bedrijfsrapport dat ze zelf kunnen downloaden. Er is 1 bedrijfswinnaar, ongeacht de taal waarin hij de quiz heeft afgelegd.

Artikel 9: privacy

Elke deelnemer geeft de VSV toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank om de deelnemer te informeren over het verloop van de wedstrijd en uit te nodigen voor een eventueel vervolg van de wedstrijd volgend jaar. De VSV behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, ter verbetering of schrapping. 

Artikel 10: algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk.

De VSV is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen tijdens deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door de VSV. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de VSV zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten.

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement De Grote Verkeersquiz 2016, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk.

Een exemplaar van dit reglement De Grote Verkeersquiz 2016 kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.degroteverkeersquiz.be.

 

Ethias Nieuwsblad Radio1 DATS 24 Zita Vlaanderen
De Grote Verkeersquiz 2016

Uw browser is verouderd. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees hier meer over hoe uw browser te upgraden